ЗЕМЛЕУСТРІЙ, КАДАСТР І МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

журнал

офіційний сайт журналу:

www.zemcad.com.ua

Щоквартальний науково-виробничий журнал Державного підприємства «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» і Національного університету біоресурсів і природокористування України, заснований у 2011 р.
 На сторінках журналу подаються наукові публікації з актуальних проблем земельної реформи, питань землеустрою, земельного кадастру, моніторингу та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів і розвитку земельних відносин, а також землевпорядної освіти. У журналі можна опублікувати наукові статті й статті теоретичного, аналітичного, узагальнюючого і методичного характеру, надруковані українською мовою.


ВИМОГИ ДО СТРУКТУРУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

Редакція журналу «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель» приймає від авторів до друку статті за такими напрямами:
- земельні відносини;
- землеустрій;
- земельний кадастр;
- моніторинг та охорона земель, підвищення родючості ґрунтів;
- економіка та екологія землекористування;
- сторінка молодого вченого;
- землевпорядна освіта;
- землевпорядне виробництво;
- проекти законодавчих і нормативних актів.
В окремих рубриках вміщуються статті молодих учених і здобувачів наукового ступеня та останні нормативно-правові документи з питань земельних відносин в Україні.
 До тексту статті додаються направлення від установи, в якій виконана робота, за підписом керівника установи та письмова згода керівників організацій, де працюють спів¬автори, висновок експертної комісії про можливість публікації роботи.
 Для наукових статей відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 року за № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» до друку приймаються статті, що містять такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 - аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор;
- виділення нерозв'язаних раніше частин загальної проб¬леми, яким присвячується стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
 - виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів;
 - висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків у цьому напрямі;
- список літератури.
При підготовці статті необхідно дотримуватися такого порядку й оформлення:
індекс УДК - лівий верхній кут, кегль 12, напівжирний;
назва статті - кегль 14, напівжирний, вирівнювання по центру;
прізвище та ініціали авторів - курсив, кегль 12, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи (установ);
анотація - курсив, українською мовою, кегль 12, ви¬рівнювання по ширині;
текст статті - кегль 12, нормальний, вирівнювання по ширині, інтервал 1,5;
список використаної літератури, кегль 12, нормальний, вирівнювання по ширині;
анотації російською та англійською мовами - кегль 12, курсив, прізвище та ініціали автора (авторів), назва статті, зміст обсягом до п'яти рядків.
 Статті надсилаються до редакції у двох паперових примірниках, а також їх електронні варіанти у форматі МS Word на СD носії або електронною поштою. Обсяг експериментальних статей (включаючи всі матеріали) - до 10 сто¬рінок, оглядових - до 15. Усі таблиці та рисунки нуме¬руються послідовно відповідно до згадування.
 Список літератури складається в порядку цитування і друкується на окремому аркуші. У тексті потрібно посилатися на відповідний номер джерела літератури в квадратних дужках. У списку літератури необхідно навести прізвище та ініціали автора в оригінальній транскрипції, назву статті, назву журналу або книги і далі для періодичних видань: 1) рік видання, 2) том, 3) номер періодичного видання, 4) перша й остання сторінки, для неперіодичних видань - місце видання, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок.
 Стаття повинна бути підписана авторами на останній сторінці із зазначен¬ням адреси і телефону першого або відповідального автора.
Редакція залишає за собою право відхиляти подані статті у разі, якщо вони оформлені з порушенням установ¬лених вимог. При відхиленні статті редколегією журналу редакція повертає автору один примірник рукопису і CD диск.
Статті надсилати за адресою: 03115, м. Київ, вул. Серпова, 3,
 Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», редакція журналу «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель».
Відповідальний секретар: Осипчук Сергій Олексійович,
тел. (+38-044) 424-30-72, факс (+38-044) 424-03-13, е-mаіі: osipchuk_sp@ukr.net